09:54 16/01/2008

Sông Đà 3 bán hết cổ phần

H.Vũ

Phiên đấu giá 3 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 3 diễn ra ngày 15/1/2008 đã kết thúc với toàn bộ số cổ phần được bán hết

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, phiên đấu giá 3 triệu cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Công ty Cổ phần Sông Đà 3 diễn ra ngày 15/1/2008 đã kết thúc với toàn bộ số cổ phần được bán hết.

Với giá khởi điểm 30.000 đồng/cổ phần. Kết thúc phiên, giá đấu thành công bình quân đạt 43.417 đồng/cổ phần, giá đấu thành công cao nhất đạt 59.000 đồng/cổ phần, giá thấp nhất đạt 40.100 đồng/cổ phần.

Có 1.398 nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá gồm 17 tổ chức và 1.381 cá nhân. Tổng số nhà đầu tư trúng giá là 631, trong đó có 7 tổ chức và 624 nhà đầu tư cá nhân. Nhà đầu tư nước ngoài mua được 40.000 cổ phần.