09:08 20/09/2007

Sông Đà 5 tăng vốn điều lệ

M.Kiều

Ngày 2/10/2007 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HASTC) chốt danh sách cổ đông

Ngày 2/10/2007 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HASTC) chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Sông Đà 5 sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1,77 (cổ đông sở hữu 1 quyền mua được mua 1,77 cổ phiếu mới, số lượng cổ phiếu được mua được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Số lượng cổ phiếu mà cổ đông không mua hết và tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định phương án xử lý theo điều kiện không thấp hơn so với cổ đông hiện hữu). Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua của mình theo giá thỏa thuận và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 17/10/2007 đến hết ngày 9/11/2007. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm: từ ngày 17/10/2007 đến hết ngày 14/11/2007.