09:34 21/05/2008

Sông Đà 6 trả cổ tức bằng tiền mặt

H.Vũ

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 sẽ trả cổ tức năm 2007 là 15% bằng tiền mặt, với thời gian thực hiện là 20/6/2008

Ngày 20/5/2008, Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (mã SD6-HASTC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2007 cho các cổ đông hiện hữu.

Theo đó, tỷ lệ cổ tức năm 2007 mà công ty sẽ chi trả là 15% bằng tiền mặt, với thời gian thực hiện là 20/6/2008. Ngày đăng ký cuối cùng là 30/5/2008. Địa điểm thực hiện: đối với chứng khoán đã lưu ký thì nhận cổ tức tại thành viên lưu ký.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SD6 ngày 29/5, 30/5.