09:00 27/06/2007

Sông Đà 9 chào bán gần 7 triệu cổ phiếu

Đăng Long

Công ty Cổ phần Sông Đà 9 sẽ chào bán gần 7 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và chào bán cho công chúng thông qua đấu giá

Công ty Cổ phần Sông Đà 9 sẽ chào bán gần 7 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và chào bán cho công chúng thông qua đấu giá.

Sông Đà 9 (mã SD9, sàn HASTC) sẽ chào bán 6.950.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng. Kế hoạch chào bán sẽ được tiến hành theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 sẽ thực hiện phát hành và đăng ký niêm yết bổ sung là 2.950.000 cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:0,42. Cổ đông sở hữu 1 cổ phần thì được 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua thì được mua thêm 42 cổ phần mới với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Số cổ phần không được cổ đông có quyền đặt mua hết và tổng số cổ phần lẻ (nếu có) sẽ được Hội đồng Quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện tại.

Người sở hữu quyền mua thêm cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác theo giá thoả thuận của hai bên và chỉ chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 3/7/2007. Ngày đăng ký cuối cùng là 5/7 và ngày giao dịch dự kiến là 22/8.

Giai đoạn 2, Sông Đà 9 sẽ phát hành 4 triệu cổ phiếu còn lại để chào bán ra công chúng thông qua đấu giá. Giá khởi điểm sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định căn cứ theo tình hình thị trường tại thời điểm chào bán.

Qua đợt phát hành này, Sông Đà 9 dự kiến sẽ huy động được 189,5 tỷ đồng để đầu tư góp vốn vào các công ty con và đầu tư uỷ thác vào các dự án do Tổng công ty Sông Đà tham gia góp vốn với các đối tác khác và dùng để đầu tư mở rộng sản xuất, tái cơ cấu vốn và nâng cao năng lực tài chính.