09:18 05/05/2008

Sông Đà 909 trả cổ tức và thưởng bằng cổ phiếu

H.Vũ

Công ty Cổ phần Sông Đà 909 sẽ tăng vốn điều lệ bằng cách trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu

Theo thông báo từ Công ty Cổ phần Sông Đà 909 (mã S99-HASTC), công ty này sẽ tăng vốn điều lệ bằng cách trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, công ty sẽ chốt danh sách cổ đông với ngày đăng ký cuối cùng là 16/5/2008 để phát hành với tổng số lượng là 1.473.970 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (sở hữu 1 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới), quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.

Phương thức phát hành như sau: chi trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu tỷ lệ 96% tương ứng với số lượng 1.415.011 cổ phiếu; phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 4% tương ứng số lượng 58.959 cổ phiếu.