09:40 15/08/2008

Southern Bank và SCB được phát hành cổ phiếu

Nguyệt Anh

Uỷ ban Chứng khoán không phản đối việc Southern Bank và SCB được phát hành cổ phiếu

Uỷ ban Chứng khoán không phản đối việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược United Overseas Bank (UOB) để nâng mức sở hữu cổ phần của UOB từ 10% lên 15% vốn điều lệ của Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank).

Tuy nhiên để thực hiện phát hành, Southern Bank và SCB phải thực hiện việc phát hành theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư; công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu là 10 ngày trước khi thực hiện đợt phát hành.

Trong thời hạn 10 ngày sau khi hoàn thành đợt phát hành, Southern Bank và SCB phải báo cáo Uỷ ban Chứng khoán về kết quả đợt phát hành.