11:35 15/07/2013

SSI, ABT, FLC thông báo trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

NBC, FLC, STP, VFG, L61, VGP, TV1, L62, ABT, SSI thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu NBC trong tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu NBC trong tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
NBC, FLC, STP, VFG, L61, VGP, TV1, L62, ABT, SSI thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 15/8/2013, Công ty Cổ phần Than núi Béo – Vinacomin (mã NBC-HNX) trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/7/2013.

* Ngày 30/09/2013, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền 2013 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/7/2013.

* Ngày 31/7/2013,  Công ty Cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà (mã STP-HOSE) trả cổ tức bằng tiền 2012 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/7/2013.

* Ngày 31/7/2013, Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã VFG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/7/2013.

* Ngày 31/7/2013,  Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (mã L61-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2012 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/7/2013.

* Ngày 6/8/2013, Công ty Cổ phần Cảng rau quả (mã VGP-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/7/2013.

* Ngày 9/8/2013, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 (mã TV1-HOSE) trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/7/2013.

* Ngày 15/8/2013, Công ty Cổ phần Lilama 69.2 (mã L62-HNX)  trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 2% (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/7/2013.

* Ngày 12/8/2013, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (mã ABT-HOSE)  tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2013 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/7/2013.

* Ngày 30/8/2013, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/7/2013.