10:26 22/01/2008

SSI đạt lợi nhuận trước thuế 950 tỷ đồng

H.Kỳ

Năm qua, Công ty Chứng khoán Sài Gòn - SSI vừa công bố lợi nhuận trước thuế đạt 950 tỷ đồng

Năm qua, Công ty Chứng khoán Sài Gòn - SSI vừa công bố lợi nhuận trước thuế đạt 950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 850 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt trên 4133 tỷ đồng (30/11/2007) và tổng tài sản đạt 6.317 tỷ đồng (30/11/2007).

Trong năm qua, công ty phát triển theo hướng và mô hình công ty mẹ con, thành lập công ty Quản lý quỹ SSI với 100% của SSI, chia tỷ lệ cổ tức năm 2007 dự kiến 30%.

Theo kế hoạch, trong năm 2008 này SSI sẽ tiến hành thành lập các công ty cổ phần hoạt động độc lập thông qua việc tách các dịch vụ mội giới chứng khoán, tư vấn đầu tư và lưu ký chứng khoán, tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Cụ thể là SSI sẽ thành lập ngân hàng đầu tư với sức cạnh tranh mạnh trong các lĩnh vực đầu tư và tư vấn đầu tư, phát hành và bảo lãnh phát hành cũng như thu xếp và quản lý vốn.

Đồng thời, hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước phát triển theo hướng toàn cầu hóa, đa dạng đối tác, đa dạng sản phẩm.

Theo kế hoạch năm 2008, doanh thu của SSI ước đạt 1.830 tỷ đồng; trong đó, doanh thu môi giới chứng khoán cho nhà đầu tư là 350 tỷ đồng và doanh thu từ hoạt động tự doanh chứng khoán là 900 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của SSI dự kiến đạt 1.209 tỉ đồng, vốn điều lệ sẽ tăng lên 2.000 tỷ đồng (đã được Hội đồng Quản trị thông qua). Cũng trong năm 2008 này, SSI sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn Singapore.