08:13 29/08/2015

SSI được nới room ngoại lên 100%

Hà Anh

Giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu SSI sẽ là 100% từ ngày 1/9/2015

Giao dịch tại SSI.<br>
Giao dịch tại SSI.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) vừa công bố thông tin về việc giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room) đối với cổ phiếu SSI.

Cụ thể, SSI đã gửi hồ sơ báo cáo thay đổi giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nhận được phản hồi của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào ngày 27/8/2015.

Theo đó, căn cứ công văn này, giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu SSI sẽ là 100% từ ngày 1/9/2015.

Trước đó, ngày 19/8/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, thay thế Thông tư số 213/2012/TT-BTC ngày 6/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015.

Được biết, SSI đã gửi thư cho cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc sửa đổi điều lệ công ty quy định không giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và thời hạn gửi biểu quyết là ngày 8/9/2015.