17:17 05/11/2009

SSI lấy ý kiến cổ đông chia cổ phiếu thưởng

N.Anh

Dự kiến ngày 26/11/2009, SSI sẽ gửi thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng...

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SSI từ tháng 10/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SSI từ tháng 10/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo, ngày 18/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông về kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức... của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI).

Theo đó, dự kiến ngày 26/11/2009, SSI sẽ gửi thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu; phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (bao gồm cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu SSICB0306) với tỷ lệ 1:1; phát hành 3 triệu cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt; niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành và phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Ngày dự kiến nhận thư lấy ý kiến là 17/12/2009 và ngày dự kiến tổng hợp ý kiến là 22/12/2009.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SSI vào những ngày 17, 18 và 19/11/2009.