23:28 10/08/2015

SSI lấy ý kiến cổ đông để nới room khối ngoại

Hà Anh

SSI lấy ý kiến cổ đông về việc "sửa đổi Điều lệ công ty quy định không giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài"

Giao dịch tại SSI.<br>
Giao dịch tại SSI.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa ra thông báo bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông tại thông báo ngày 6/8/2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE).

Cụ thể, SSI bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông về việc "sửa đổi Điều lệ công ty quy định không giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài".

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 14/8. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/8. SSI dự kiến sẽ gửi thư cho cổ đông để lấy ý kiến từ ngày 21/8 đến ngày 7/9. Thời gian tổng hợp ý kiến là ngày 8/9.

Trước đó, SSI thông báo sẽ phát hành hơn 42,7 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 10:1, tương đương giá trị phát hành theo mệnh giá là 427 tỷ đồng.

Nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sở hữu của cổ đông Công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại ngày 31/12/2014 là 1.442 tỷ đồng.