12:23 19/03/2013

SSI lên ba kịch bản kinh doanh năm 2013

Hà Anh

Hội đồng Quản trị SSI trình đại hội đồng cổ đông thông qua 3 kịch bản khi VN-Index đạt 500 điểm, 450 điểm và 400 điểm

Hội sở của SSI tại Tp.HCM.<br>
Hội sở của SSI tại Tp.HCM.<br>
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) vừa thông qua 3 kịch bản kế hoạch 2013 trình đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2013.

Theo đó, kịch bản tích cực khi VN-Index đạt 500 điểm, lợi nhuận trước thuế đặt ra năm 2013 của SSI là 510 tỷ đồng, tăng 4,7% so với thực hiện năm 2012.

Kịch bản trung bình, khi VN-Index quanh 450 điểm, lợi nhuận trước thuế đặt ra năm 2013 đạt 490 tỷ đồng, tương đương kết quả thực hiện năm 2012.

Và kịch bản thận trọng là khi VN-Index xuống 400 điểm, lợi nhuận trước thuế là 450 tỷ đồng, giảm 7,6% so với thực hiện năm 2012.

Hội đồng Quản trị SSI ủy quyền cho ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, căn cứ tình hình thị trường để chọn phương án kinh doanh thích hợp và trình đại hội cổ đông thường niên 2013 phê chuẩn.

Ngày 25/4, SSI sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Tp.HCM.

Chương trình đại hội gồm: phê chuẩn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012, báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán; kế hoạch kinh doanh năm 2013; phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động 2012; quyết định phân chia lợi nhuận 2012; quyết định thù lao cho Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát năm 2013; chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013; phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.