18:36 22/12/2009

SSI thông qua phương án trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng

N.Anh

SSI đã thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền, chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1 và phát hành trái phiếu chuyển đổi

Chi nhánh SSI tại 1C Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Ảnh: Lê Tâm.
Chi nhánh SSI tại 1C Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Ảnh: Lê Tâm.
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền, chia cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt và phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Cụ thể, SSI đã thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu).

Công ty cũng thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng năm 2009 nhằm tăng vốn điều lệ với tỷ lệ chia là 1:1. Và SSI cũng sẽ phát hành 3 triệu cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt với giá phát hành bằng 50% giá tham chiếu của ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng và không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty.

Đồng thời, SSI sẽ phát hành riêng lẻ tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu được chào bán bằng mệnh giá cho dưới 100 nhà đầu tư với kỳ hạn 12 đến 24 tháng.
 
Lãi suất, thời gian và phương thức thanh toán lãi do Hội đồng Quản trị quyết định, tối đa bằng lãi suất do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm quyết định. Giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi do Hội đồng Quản trị quyết định, tối thiểu bằng 85% giá thị trường tại thời điểm phát hành (bình quân giá đóng cửa 15 ngày liên tiếp trước ngày đăng ký cuối cùng mua trái phiếu).
 
Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm (bao gồm cổ phiếu thưởng, cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu và phát hành cho cán bộ chủ chốt) sẽ được niêm yết bổ sung trên HOSE.