14:31 22/10/2008

SSS công bố lãi gần 4 tỷ đồng trong 9 tháng

N.Anh

Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06 (SSS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2008

Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06 (SSS-HASTC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2008.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 của SSS đạt 30,84 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 50,612 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập trong quý 3 của SSS đạt 2,024 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 3,973 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.589 đồng.

Được biết, SSS đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2008 với tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 127,916 tỷ đồng, doanh thu đạt 125,752 tỷ đồng, các khoản nộp ngân sách nhà nước là 5,787 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 11,364 tỷ đồng, chia cổ tức 15%.

Theo giải trình của SSS, trong quý 3 đơn vị tập trung chủ yếu thi công các công trình xây lắp. Đến nay, sản lượng thực hiện tại công trình thuỷ điện Bình Điền và thuỷ điện Xêkaman3 là 86 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch.

Tuy nhiên, tại các công trình, công tác thu hồi vốn gặp nhiều vướng mắc nên quý 3 và 9 tháng năm 2008 doanh thu chỉ đạt 50,612 tỷ đồng và đạt 44%/kế hoạch.

Mặt khác, giá cả nguyên vật liệu thực tế trên thị trường tăng cao so với dự toán, chủ đầu tư thiếu nguồn vốn thanh toán nên đơn vị phải dùng nguồn vốn vay tín dụng để phục vụ sản xuất kinh doanh là chủ yếu, đồng nghĩa với chi phí lãi vay lớn cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.