08:42 08/08/2011

STB trả cổ tức năm 2010 bằng tiền và phát hành thêm cổ phiếu

Minh Hà

Ngày 12/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2010 và phát hành thêm cổ phiếu của Sacombank (mã STB).

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 10/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 12/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2010 và phát hành thêm cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HSX).

Theo đó, ngày 30/8, STB sẽ trả cổ tức năm 2010 bằng tiền với tỷ lệ 15%/ mệnh giá (1.500 đồng/ cổ phiếu) và STB dự kiến phát hành 137.688.451 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền. Cứ 100 quyền thì được mua thêm 15 cổ phiếu mới vói giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu không được đăng ký mua hết và tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh (do số cổ phiếu phát hành thêm chỉ làm tròn đến hàng đơn vị) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần, người nhận chuyển nhượng quyền không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba; Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 30/8/2011 đến ngày 23/9/2011; Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 30/8/2011 đến ngày 27/9/2011.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền và thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền và thực hiện quyền tại các Chi nhánh/ Sở Giao dịch thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, số 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, Tp.HCM.

Được biết, Sacombank công bố báo cáo tài chính riêng ngân hàng quý 2/2011 với lợi nhuận trước thuế trong quý 2/2011 của Sacombank là 904,49 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 1.490,5 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2010. Năm 2011, Sacombank đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 2.700 tỷ đồng.

Năm 2011,  Sacombank đặt mục tiêu với tổng tài sản đạt khoảng 160.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2010; vốn chủ sở hữu đạt khoảng 15.600 tỷ đồng. trong đó, vốn điều lệ đạt 10.740 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước; tổng huy động từ khách hàng đạt khoảng 120.000 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm; tỏng dư nợ cho vay đạt khoảng 90.500 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2010; lợi nhuận trước thuế đạt 2.700 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2010; cổ tức dự kiến từ 14% - 20%/vốn cổ phần; tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt trên 9%; kiểm soát tỷ lệ nợ quá hạn không quá 2,5%.