10:09 07/01/2008

STC trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu

M.Kiều

18/1/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp.HCM chốt danh sách cổ đông trả cổ tức

Ngày 4/1/2008, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp.HCM (mã STC-HASTC) thông báo ngày đăng ký cuối cùng là 18/1/2008 để chốt danh sách cổ đông trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu.

Theo thông báo, STC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2007 bằng tiền mặt cho các cổ đông theo tỷ lệ 6% (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng) vào ngày 14/2/2008.

Bên cạnh đó, công ty còn phát hành thêm 2.592.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện 10:9 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được mua thêm 9 cổ phiếu mới) với giá 14.000 đồng/cổ phần.

Phần cổ phiếu lẻ và số cổ phần không được cổ đông có quyền đặt mua hết sẽ được Hội đồng Quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ 1/2 - 22/2/2008.