09:05 13/06/2011

STG giải trình 3 nguyên nhân làm cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

Hà Anh

STG giải trình nguyên nhân tăng trần nhiều phiên liên tiếp từ ngày 1/6 - 8/6 mà không theo xu hướng chung của thị trường

Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu STG
Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu STG
Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (mã STG-HOSE) giải trình nguyên nhân tăng trần nhiều phiên liên tiếp từ ngày 1/6 - 8/6 mà không theo xu hướng chung của thị trường.

Theo đó, STG cho biết có 3 nguyên nhân khiến cổ phiếu tăng trần không theo xu hướng thị trường là các nhà đầu tư đánh giá cao cổ phiếu STG và kỳ vọng vào tiềm năng phát triển của công ty qua nhưng số liệu đã được công ty công bố báo cáo quý 1/2011;

Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 mà lợi nhuận trước thuế tăng từ 30 tỷ đồng lên 33 tỷ đồng và sau thời gian cổ phiếu giảm giá liên tục, nay cổ phiếu tăng giá trở lại là sự điều tiết của quy luật cung cầu trên thị trường.

Được biết, doanh thu thuần quý 1/2011 đạt 146,65 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 28,38 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 6,15 tỷ đồng; EPS đạt 737 đồng.

Từ ngày 16/6/2011 đến ngày 28/6/2011, công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và ngày 24/6, công ty sẽ trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%/mệnh giá (300 đồng/cổ phiếu).