12:13 20/04/2009

Sửa đổi quy chế niêm yết tại HOSE

N.Anh

Tổng giám đốc HOSE đã ký quyết định về việc sửa đổi quy chế niêm yết chứng khoán trên HOSE

Sở Giap dịch Chứng khoán Tp.HCM.
Sở Giap dịch Chứng khoán Tp.HCM.
Ngày 17/4/2009, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã ký Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM về việc sửa đổi quy chế niêm yết chứng khoán trên HOSE.

Theo đó, việc sửa đổi quy chế niêm yết có nội dung như sau:

Đối với cổ phiếu, trái phiếu niêm yết bị cảnh báo khi xảy ra một trong các trường hợp sau: có nợ quá hạn trên 1 năm hoặc tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn 10% tổng vốn chủ sở hữu; không có đủ 100 cổ đông nắm giữ tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty hoặc không có đủ 100 người sở hữu trái phiếu của cùng một đợt phát hành theo danh sách cổ đông/trái chủ gần nhất; lợi nhuận sau thuế của năm tài chính là số âm; tổ chức niêm yết ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh chính; cổ phiếu không có giao dịch trong 90 ngày.

Đối với chứng chỉ quỹ, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán bị cảnh cáo khi xảy ra một trong các trường hợp sau: tổng giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán giảm xuống dưới 50 tỷ VND tính theo giá trị ghi trên báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất; không có đủ 100 người sở hữu chứng chỉ quỹ hoặc 100 cổ đông nắm giữ cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán theo danh sách nhà đầu tư/cổ đông gần nhất; công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo trên toàn thị trường theo quy định tại Quy chế công bố thông tin trên HOSE; chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán không có giao dịch trong vòng 90 ngày; trong trường hợp HOSE xét thấy cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

Các trường hợp chứng khoán bị kiểm soát khi xảy ra một trong các trường hợp sau: các tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ không khắc phục được tình trạng dẫn đến chứng khoán bị cảnh cáo theo quy định tại Khoản 1 Điều 19a; tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ vi phạm nghiêm trọng các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; trong trường hợp HOSE xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát sẽ bị hạn chế về thời gian và/hoặc biên độ giao dịch; HOSE lên ký hiệu kiểm soát và thực hiện công bố thông tin trên toàn thị trường khi tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ vi phạm một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này.

Tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ có chứng khoán thuộc diện kiểm soát phải giải trình nguyên nhân, phương án khắc phục tình trạng bị kiểm soát và công bố thông tin theo yêu cầu của HOSE.

HOSE sẽ xem xét thực hiện dỡ bỏ ký hiệu kiểm soát trong trường hợp tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ khắc phục được các nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị kiểm soát.