06:00 07/11/2012

“Sức khỏe” ngân hàng Việt Nam chuyển biến thế nào?

Duy Cường

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố số liệu cập nhật về hệ thống các tổ chức tín dụng tính đến 30/9

<br>
<br>