07:56 31/10/2008

SVC công bố lãi gần 39 tỷ đồng trong 9 tháng

N.Anh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2008

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC-HASTC) vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2008.

Cụ thể: doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 của SVC đạt hơn 495 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 1.686,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý 3 đạt 11,136 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 38,753 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.285 đồng.

Được biết, trong năm 2008, công ty dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 2.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 66,5 tỷ đồng, trả cổ tức dự kiến 15%/ vốn điều lệ.