23:34 28/09/2010

TAG: Giảm kế hoạch lợi nhuận, không phát hành cổ phiếu thưởng

Hà Anh

TAG thông báo điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2010 và không phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10:4

Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã TAG-HNX) thông báo thông qua việc thay đổi một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2010 và không thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng.

Theo nội dung Nghị quyết, Đại hội cổ đông bất thường của Công ty thông qua việc thay đổi một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2010 với chỉ tiêu doanh thu thuần giảm từ 1.517,27 tỷ đồng xuống còn 1.320 tỷ đồng; lợi nhuận gộp giảm từ 150,25 tỷ đồng xuống còn 141,16 tỷ đồng.

Khoản thu nhập khác đã được trình tại Đại hội cổ đông 2010 là 1,3 tỷ đồng, tuy nhiên, trong kế hoạch kinh doanh mới thì chỉ tiêu này để trống. Lợi nhuận sau thuế giảm từ 40,176 tỷ đồng xuống còn 35,259 tỷ đồng; mức chỉ trả cổ tức dự kiến không thay đổi là 20%.

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông cũng không thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:4 cho cổ đông hiện hữu.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2010, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2010 của công ty này đạt 270,044 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2010 đạt 545 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 5,14 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2010 đạt 13,47 tỷ đồng.

Đươc biết, từ ngày 31/8/2010 - 30/9/2010, TAG đăng ký bán 35.501 cổ phiếu quỹ nhằm thu hút người lao động có trình độ cao.