09:36 30/05/2008

Tạm hoãn thực hiện quyền một số chứng khoán

H.Vũ

Sẽ hoãn thực hiện quyền của một số loại trái phiếu và cổ phiếu có ngày đăng ký cuối cùng vào các ngày không có giao dịch

Sàn Tp.HCM đã có thông báo tới các công ty chứng khoán thành viên, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán hoãn thực hiện quyền của các loại trái phiếu và cổ phiếu có ngày đăng ký cuối cùng vào các ngày không có giao dịch.

Cụ thể, sẽ có 5 loại trái phiếu có ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 28/5 sẽ tạm hoãn thực hiện thanh toán lãi năm 2008 cho đến khi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM có thông báo mới, gồm: TP1_1106, TP1A1805, TP1A1705, CP1A0704, CP4A1603.

Tương tự, đối với 6 loại cổ phiếu thực hiện quyền và niêm yết bổ sung mà ngày giao dịch không hưởng quyền hay ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm vào ngày 28/5/2008 cũng sẽ tạm hoãn cho đến khi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM có thông báo mới.

Đó là các mã: CLC (trả cổ tức bằng cổ phiếu), ICF (trả cổ tức bằng tiền), BMC (thưởng cổ phiếu), LSS (trả cổ tức bằng tiền), VPL (lấy ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh), HMC (giao dịch cổ phiếu phát hành thêm). Các mã này đều có ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5.