10:17 24/08/2017

Tăng giám sát ngân hàng cho vay “sân sau”

Nhật Nam

Bổ sung quy định hạn chế ngân hàng cho vay “sân sau”, cho vay lòng vòng

Tổ chức tín dụng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước cụ thể các khoản cho vay có tài sản đảm bảo của doanh nghiệp có người liên quan thuộc nhóm đối tượng quy định.<br>
Tổ chức tín dụng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước cụ thể các khoản cho vay có tài sản đảm bảo của doanh nghiệp có người liên quan thuộc nhóm đối tượng quy định.<br>
Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành thông tư mới để sửa đổi, bổ sung Thông tư 36 quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Một trong những nội dung bổ sung là tăng cường các quy định, cơ chế giám sát để hạn chế tình trạng các “ông chủ”, “bà chủ” lũng đoạn ngân hàng, tuồn vốn cho vay các công ty sân sau.

Ban soạn thảo dự thảo thông tư trên thừa nhận, thực tế thời gian qua một số tổ chức tín dụng trong nước cấp tín dụng trên cơ sở bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp do các đối tượng có liên quan đến chính ngân hàng như chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, thành viên ban điều hành..., và những thành viên đó chính là chủ sở hữu hoặc là cổ đông lớn, người quản lý, nắm quyền kiểm soát của doanh nghiệp vay vốn.

“Điều này có thể dẫn đến xung đột lợi ích, cho vay lòng vòng hoặc cho vay đối với công ty sân sau của các đối tượng này”, Ngân hàng Nhà nước nhìn nhận.

Theo đó, trong dự thảo thông tư đang xây dựng nói trên, Ngân hàng Nhà nước bổ sung quy định về việc các khoản cấp tín dụng được bảo đảm bằng tài sản của người có liên quan của các đối tượng nói trên phải được hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, tổng giám đốc (đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài) thông qua.

Và để giám sát chặt hơn, dự thảo đưa ra quy định các khoản cho vay đó đồng thời phải báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước cụ thể.