10:06 25/04/2008

Tăng hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại

Hoàng Đạt

Những ngân hàng có khả năng thanh toán hạn chế sẽ được hỗ trợ vốn kịp thời thông qua hình thức tái cấp vốn

Thêm tín hiệu bình ổn thị trường từ Ngân hàng Nhà nước.
Thêm tín hiệu bình ổn thị trường từ Ngân hàng Nhà nước.
Những ngân hàng có khả năng thanh toán hạn chế sẽ được hỗ trợ vốn kịp thời thông qua hình thức tái cấp vốn.

Đây là nội dung chính Công văn số 3764/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước gửi các thành viên trong hệ thống chiều qua (24/4).

Nhà điều hành chính sách tiền tệ cho biết sẽ tăng cường hỗ trợ tái cấp vốn dưới hình thức cho vay có bảo đảm đối với các ngân hàng thương mại, đảm bảo khả năng thanh toán cho các thành viên, nhất là các ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ.

Cùng với hình thức tái cấp vốn, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn thông qua nghiệp vụ thị trường mở được thực hiện hàng ngày.

Về nguyên tắc, áp dụng cơ chế tái cấp vốn dưới hình thức cho vay có bảo đảm theo quy định tại Điều 17 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Quyết định số 1452/2003/QĐ-NHNN ngày 03/11/2003 về việc ban hành Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng và Quyết định số 94/2004/QĐ-NHNN ngày 20/11/2004 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1452/2003/QĐ-NHNN.

Việc xem xét, quyết định tái cấp vốn dưới hình thức cho vay có bảo đảm sẽ thực hiện kịp thời, trên cơ sở đề nghị của ngân hàng thương mại, điều kiện cung – cầu vốn thực tế và mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, cơ chế tái cấp vốn hiện hành.

Như vậy, với thông điệp trên, thị trường ngân hàng trong thời gian tới dự kiến sẽ bớt căng thẳng về cung - cầu vốn, giảm bớt các nhân tố thúc đẩy lãi suất tăng cao.

Trước đó, các thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng đã biểu quyết tiếp tục duy trì trần lãi suất huy động VND thỏa thuận ở mức 11%/năm.