09:38 30/11/2012

Tập đoàn Bảo Việt bổ nhiệm Chủ tịch và Tổng giám đốc

Hà Anh

Cổ đông BVH đã bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2012 - 2017

Ông Lê Quang Bình tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị BVH.<br>
Ông Lê Quang Bình tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị BVH.<br>
Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE) công bố nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Theo đó, tại đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt, được tổ chức ngày 29/11/2012, đã bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị BVH nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 8 thành viên, trong đó ông Lê Quang Bình tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Các thành viên Hội đồng Quản trị gồm: ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó chủ tịch, ông Dương Đức Chuyển, ông Nguyễn Quốc Huy, ông Lê Hải Phong, ông Trần Trọng Phúc, ông Nguyễn Đức Tuấn và ông Charles Bernard Gregory.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 5 thành viên, trong đó ông Phan Kim Bằng đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát gồm: ông Tiến Hùng, ông Đặng Thái Quý, ông Nguyễn Ngọc Thụy và ông Lui Ho Yin Danny.

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phúc Lâm giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

Trước đó, Tập đoàn Bảo Việt đã công bố tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng năm 2012 đạt 11.778 tỷ đồng, tăng 8,7% so với 9 tháng năm 2011; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.306 tỷ đồng, tăng trưởng 28,1% so với 9 tháng năm 2011.