11:38 29/12/2014

Tập đoàn Bảo Việt miễn nhiệm ba giám đốc khối

Hà Anh

Hiên tại, Bảo Việt mới công bố ông Đậu Minh Lâm làm Giám đốc khối Đầu tư của Tập đoàn với thời hạn bổ nhiệm 5 năm

Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Bảo Việt.<br>
Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Bảo Việt.<br>
Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE) thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt.

Theo đó, ngày 25/12/2014, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ giám đốc khối với ông ông Lê Hải Phong - Giám đốc khối Quản lý Tài chính, ông Dương Đức Chuyển - Giám đốc khối Đầu tư và ông Hoàng Việt Hà - Giám đốc Khối Quản lý hoạt động.

Cùng ngày, Bảo Việt công bố ông Đậu Minh Lâm làm Giám đốc khối Đầu tư của Tập đoàn với thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Ông Lâm cũng vừa được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Bảo Việt.

Ngoài ra, ông Phan Kim Bằng từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát, chuyển sang làm thành viên Hội đồng quản trị Bảo Việt. Ông Nguyễn Ngọc Thụy làm Trưởng Ban kiểm soát, kể từ ngày 25/12/2014.

Trước đó, ngày 23/12/2014, Tập đoàn Bảo Việt đã quyết định bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị mới, gồm ông Đào Đình Thi (giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị), ông Phan Kim Bằng, bà Thân Hiền Anh và ông Đậu Minh Lâm.

Cơ cấu nhân sự với bổ nhiệm mới nói trên sẽ được trình thông qua tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.