06:01 05/03/2012

Tập đoàn DuPont đẩy mạnh sự cần thiết của gắn kết toàn cầu

Hoàng Anh

DuPont tuyên bố đẩy mạnh sự cần thiết của việc gắn kết toàn cầu nhằm tìm ra các giải pháp bền vững đóng góp cho Việt Nam và thế giới

DuPont cũng cam kết hợp tác với các tổ chức và các chuyên gia trong tất cả các ngành công nghiệp chủ chốt với mục tiêu xây dựng tăng trưởng bền vững cho Việt Nam.
DuPont cũng cam kết hợp tác với các tổ chức và các chuyên gia trong tất cả các ngành công nghiệp chủ chốt với mục tiêu xây dựng tăng trưởng bền vững cho Việt Nam.
Nhằm thể hiện trách nhiệm với những thách thức về lương thực, giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, bảo vệ con người và môi trường, DuPont tuyên bố đẩy mạnh sự cần thiết của việc gắn kết toàn cầu nhằm tìm ra các giải pháp bền vững đóng góp cho Việt Nam và thế giới.

"DuPont ở Việt Nam  không chỉ để tăng trưởng kinh doanh mà còn đang hợp tác và hỗ trợ tăng trưởng bền vững cho những vấn đề ưu tiên của đất nước. Thách thức lớn nhất mà thế giới và đất nước chúng ta đang có ngày hôm nay bắt nguồn từ sự tăng trưởng dân số nhanh và nhu cầu năng lượng tăng”, bà Farra Siregar, Tổng giám đốc của DuPont Việt Nam, chia sẻ.

DuPont đang áp dụng các kiến thức khoa học ở phạm vi rộng và đổi mới để giải quyết những nhu cầu cấp thiết. Hãng tin rằng không một quốc gia duy nhất, một công ty hoặc một khu vực của thế giới có thể giải quyết chúng và mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các tổ chức  nhà nước và tư nhân, các nhà khoa học, kỹ sư, các tổ chức phi chính phủ, các học giả và chính phủ nhằm tìm các giải pháp bền vững ở cấp độ toàn cầu và địa phương.

DuPont cũng cam kết hợp tác với các tổ chức và các chuyên gia trong tất cả các ngành công nghiệp chủ chốt với mục tiêu xây dựng tăng trưởng bền vững cho Việt Nam. Câu slogan “Chào mừng quý vị đến với sự gắn kết toàn cầu” nghĩa là hãy tham gia, hợp tác, cùng làm việc với DuPont để giúp giải quyết những thách thức của đất nước cho một cuộc sống tốt hơn, an toàn, khỏe mạnh của người Việt Nam.