10:26 26/10/2011

Tập đoàn, tổng công ty phải nộp báo cáo thống kê

Diệu Hương

Từ ngày 1/12/2011, các tập đoàn, tổng công ty, công ty thuộc Bộ Công Thương phải nộp báo cáo thông kê

Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này đề cập chi tiết nhiều chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh chính.
Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này đề cập chi tiết nhiều chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh chính.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 38/2011/TT-BCT quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các tập đoàn, tổng công ty, công ty thuộc Bộ.

Theo nội dung Thông tư, các doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương có 100% vốn nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH sở hữu vốn nhà nước trên 50% vốn điều lệ đều phải thực hiện báo cáo thống kê định kỳ hàng háng, nửa năm và một năm.

Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này đề cập chi tiết nhiều chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh chính như: giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế, tiêu thụ, tồn kho, doanh thu, thuế và các khoản phải nộp, kim ngạch xuất nhập khẩu, thực hiện vốn đầu tư phát triển, chi phí, lợi nhuận trước thuế, tổng giá trị tài sản, tổng nguồn vốn, lao động và thu nhập...

Về thời hạn báo cáo, Thông tư quy định các doanh nghiệp phải nộp báo cáo cho Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) vào ngày 17 hàng tháng, đối với báo cáo tháng; ngày 17/6 và 17/11 hàng năm, đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm; và ngày 17/4 năm sau, với báo cáo chính thức năm.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 1/12 năm 2011.