13:26 09/05/2012

TAS bị đình chỉ hoạt động lưu ký 1 tháng

Hà Anh

TAS bị đình chỉ 1 tháng từ 08/5/2012 đến ngày 8/6/2012 do không hoàn trả tiền vay quỹ hỗ trợ thanh toán đúng thời hạn

Diễn biến giá cổ phiếu TAS trong tháng qua. Nguồn: HNX
Diễn biến giá cổ phiếu TAS trong tháng qua. Nguồn: HNX
Ngày 8/5/2011, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định số 54/QĐ-VSD về việc đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An (mã TAS-HNX) do công ty này thường xuyên vi phạm nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán và không hoàn trả tiền vay quỹ hỗ trợ thanh toán đúng thời hạn theo yêu cầu của VSD.

Theo đó, TAS bị đình chỉ 1 tháng từ 8/5/2012 đến ngày 8/6/2012 bao gồm đình chỉ nhận ký gửi chứng khoán, cầm cố chứng khoán và chuyển khoản chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của thành viên, trừ trường hợp chuyển khoản tất toán tài khoản và chuyển khoản thanh toán giao dịch.

TAS phải hoàn trả đầy đủ số tiền gốc đã vay của Quỹ hỗ trợ thanh toán và lãi phát sinh theo quy định trong 10 ngày làm việc kể từ 8/5/2012.

Trước đó, công ty này cũng đã bị VSD cảnh cáo vì không thanh toán đầy đủ các khoản vay của VSD.

Được biết, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu TAS vào diện cảnh báo kể từ ngày 6/4/2012 do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An đạt lợi nhuận âm -66,76 tỷ đồng.

Sở sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu TAS ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi Công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.