08:07 18/05/2011

TAS bị phạt 120 triệu đồng

Hà Anh

Tổng mức phạt đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An cho 3 hành vi vi phạm là 120.000.000 đồng.

Quý 1/2011, TAS lỗ 7,56 tỷ đồng; EPS -544 đồng.
Quý 1/2011, TAS lỗ 7,56 tỷ đồng; EPS -544 đồng.
Ngày 16/5/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 370/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (mã TAS-HNX).

Cụ thể, công ty không thực hiện tách bạch tài sản của nhà đầu tư và của công ty chứng khoán theo quy định tại Khoản 2 Điều 71 Luật Chứng khoán và Khoản 1 Điều 32 Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 27/2007/QĐ-BTC. Công ty trực tiếp nhận và cho khách hàng rút tiền gửi giao dịch chứng khoán tại quỹ Công ty. Điều này là không tuân thủ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán ban hành kèm theo quyết định số 27/2007/QĐ-BTC.

Công ty không thực hiện công bố thuyết minh giao dịch với bên có liên quan theo Chuẩn mực kế toán số 26 trong Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2010. Hành vi này không tuân thủ theo quy định tại Khoản 1 Điều 1.2.1 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty đã không bố trí đủ người có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán được cấp phép tại các địa điểm kinh doanh của Công ty. Hành vi này là không tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 3 và Điểm b Khoản 3 Điều 10 Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC.

Đo đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An là phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP).

Phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP; Phạt tiền 10 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 Nghị định 85/2010/NĐ-CP. Tổng mức phạt đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An là 120 triệu đồng.

Trước đó, TAS cho biết, doanh thu trong quý 1/2011 của TAS đạt 2,4 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt gần 1,6 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 563,9 triệu đồng; doanh thu khác đạt 611 triệu đồng; Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -10,08 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là -7,56 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) -544 đồng.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán đạt 38 tỷ đồng; chi phí hoạt động kinh doanh là 32 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 6 tỷ đồng.