06:59 22/11/2013

“Tất cả trong một” tại Times City

Lê Thu

Khu đô thị Times City (Hà Nội) dự kiến khánh thành cuối tháng 12 tới