11:03 22/07/2009

TBC công bố lãi gần 90 tỷ đồng trong 6 tháng

N.Anh

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà (TBC-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2009 đạt 68,58 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 126,34 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2/2009 đạt 51,52 tỷ đồng; lũy kế đạt 89,2 tỷ đồng - lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 1.406 đồng.

Được biết, đại hội cổ đông của công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với doanh thu đạt 202,55 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 88,48 tỷ đồng; chia trả cổ tức 12,5%.