15:03 15/06/2011

TCR trả cổ tức năm 2010 bằng tiền và cổ phiếu

Minh Nguyệt

TCR sẽ phát hành thêm 2.309.117 cổ phiếu nhằm chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:6 (100 cổ phiếu cũ được nhận 6 cổ phiếu mới).

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 23/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 27/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2010 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera (mã TCR-HSX).

Theo đó, ngày 20/7, TCR sẽ trả cổ tức năm 2010 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng) và công ty sẽ phát hành thêm 2.309.117 cổ phiếu nhằm chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:6 (100 cổ phiếu cũ được nhận 6 cổ phiếu mới). Trong đó, số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông sở hữu cổ phiếu đã niêm yết là 527.111 cổ phiếu; số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông sở hữu cổ phiếu chưa niêm yết là 1.782.006 cổ phiếu.

Các cổ đông không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ tức cho người khác. Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ tức. Số lượng cổ phiếu được nhận từ việc chi trả cổ tức sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Ngày trả tiền mua cổ phiếu lẻ là ngày 27/7/2011.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng bằng tiền và cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty - Khu công nghiệp Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Được biết, doanh thu thuần quý 1/2011 của công ty đạt 309,001 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 73,58 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 20,46 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 18,16 tỷ đồng; EPS đạt 472 đồng.

Năm 2011, TCR đặt mục tiêu với tổng sản lượng dự kiến là 11.610.000m2; doanh thu bán hàng dự kiến đạt 1.300 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 81,6 tỷ đồng.