14:04 23/05/2011

TCS phát hành 5 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1

Minh Nguyệt

TCS sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (2 quyền nhận cổ phiếu thưởng, nhận thêm 1 cổ phiếu mới)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báp ngày 25/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 27/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2010 và phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV (mã TCS-HNX).

Theo đó, ngày 14/6, công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền năm 2010 với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 cổ phần).

Đồng thời, TCS sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (1 cổ phiếu thì được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu thưởng, 2 quyền nhận cổ phiếu thưởng được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được tự do chuyển nhượng, cổ phiếu sau khi nhận được thì được tự do chuyển nhượng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Được biết, doanh thu bán hàng quý 1/2011 của TCS đạt 670 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hàng đạt 131 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 45,37 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 41,45 tỷ đồng, EPS đạt 4.145 đồng.

Năm 2011, Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với vốn điều lệ 150 tỷ đồng, tăng 150% so với năm 2010 (100 tỷ đồng); doanh thu đạt 2.698 tỷ đồng, tăng 108,3% so với năm 2010 (2.490 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 78 tỷ đồng; bằng 90,1% so với năm 2010 (86 tỷ đồng); cổ tức 15%.