08:19 01/04/2011

TCS sẽ phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 2:1

Hà Anh

Đại hội cổ đông thông qua việc đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin

Tổng tài sản của TCS trong năm 2010 đạt 1.234  tỷ đồng.
Tổng tài sản của TCS trong năm 2010 đạt 1.234 tỷ đồng.
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (mã TCS-HNX) thông qua kết quả kinh doanh năm 2010 đã kiểm toán, kế hoạch kinh doanh năm 2011 và một số nội dung khác.

Theo đó, tổng tài sản của TCS đạt 1.234  tỷ đồng; Nợ phải trả là 1.027  tỷ đồng; Nguồn vốn chủ sở hữu đạt 207  tỷ đồng; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 86  tỷ đồng; cổ tức 18%/vốn điều lệ.

Năm 2011, công ty đề ra mục tiêu với vốn điều lệ đạt 150 tỷ đồng, tăng 150% so với năm 2010 (100 tỷ đồng); doanh thu đạt 2.698 tỷ đồng, bằng 108,3% kế hoạch năm (2.490 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 78 tỷ đồng, bằng 90,1% kế hoạch năm (86 tỷ đồng).

Đại hội cổ đông TCS thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 150 tỷ đồng, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thay đổi đăng ký niêm yết tại  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cụ thể, tổng số cổ phần phát hành là 5.000.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần theo tỷ lệ 2:1 với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 50 tỷ đồng chẵn.

Nguồn phát hành lấy từ Quỹ đầu tư phát triển và các quỹ dự trữ khác theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện dự kiến ngay sau khi Nghị quyết được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty thông qua.

Đồng thời, Đại hội cổ đông thông qua việc đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin.