16:53 28/04/2009

TCT, HT1, TCS và UIC trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm bằng tiền của TCT, HT1, TCS và UIC

Ngày 1/6/2009, TCT sẽ thanh toán cổ tức với tỷ lệ thực hiện 55%/cổ phần - Ảnh minh họa.
Ngày 1/6/2009, TCT sẽ thanh toán cổ tức với tỷ lệ thực hiện 55%/cổ phần - Ảnh minh họa.
Trung tâm Lưu ký vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm bằng tiền của TCT, HT1, TCS và UIC.

Ngày 14/5/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT-HOSE).

Theo đó, ngày 1/6/2009, TCT sẽ thanh toán cổ tức với tỷ lệ thực hiện 55%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 5.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối vối chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài vụ Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu TCT vào các ngày 13, 14 và 15/5/2009.

* Ngày 7/5/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2008 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (HT1-HOSE)

Theo đó, ngày 27/5/2009, HT1 sẽ chia cổ tức với tỷ lệ thực hiện 5,5%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 550 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Thống kê Tài chính - Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 - Km8, xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Tp. HCM.

* Ngày 12/5/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2008 bằng tiền của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (TCS-HASTC).

Trong khi đó, ngày 2/6/2009, TCS sẽ thanh toán cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu TCS vào các ngày 11/5, 12/5 và 13/5/2009.

* Ngày 11/5/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (UIC-HOSE).

Theo đó, ngày 27/5/2009, UIC sẽ thanh toán cổ tức với tỷ lệ thực hiện 4%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 400 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối vối chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà và Đô thị IDICO.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu UIC vào ngày 8, 11 và 12/5/2009.