09:54 11/12/2007

TDH trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu

M.Kiều

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2007

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2007, bằng cổ phiếu đợt 4/2006 và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ngày đăng ký cuối cùng là 19/12/2007.

Cụ thể, TDH sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2007 bằng tiền theo tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phiếu), phát hành 3,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức đợt 4/2006 cho cổ đông theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được trả 1 cổ phiếu mới).

Bên cạnh đó, công ty sẽ phát hành thêm 1,7 triệu cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1 (sở hữu 10 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới) với giá chào bán là 50.000 đồng/cổ phiếu và xin ý kiến cổ đông việc niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.