16:25 17/06/2011

TDN trả cổ tức bằng tiền và thưởng cổ phiếu

Minh Nguyệt

TDN sẽ trả cổ tức bằng tiền năm 2010 với tỷ lệ 18% và trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo 17/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 21/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2010 bằng tiền và trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - TKV (mã TDN-HNX).

Theo đó, ngày 6/7, TDN sẽ trả cổ tức bằng tiền năm 2010 với tỷ lệ 18% (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng) và trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu cũ được nhận 1 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Than Đèo Nai - TKV, phường Cẩm Tây, thị Xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Được biết, doanh thu thuần quý 1/2011 đạt 812,25 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 38,06 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 40,46 tỷ đồng và 37,72 tỷ đồng; EPS đạt 4.716 đồng.

Năm 2011, công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với than sản xuất tổng số là 2.750.000 tấn; Than tiêu thụ tổng số là 2.680.000 tấn; doanh thu đạt 2.680 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 78,416 tỷ đồng; chi trả cổ tức dự kiến 10%/trên vốn điều lệ.