09:00 24/12/2012

Techcombank bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị

Nguyên Nguyên

Techcombank vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng Quản trị

Đoàn Chủ tịch đại hội đồng cổ đông bất thường của Techcombank năm 2012.
Đoàn Chủ tịch đại hội đồng cổ đông bất thường của Techcombank năm 2012.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng Quản trị và 1 thành viên Ban kiểm soát.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Techcombank đã đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị đối với ông Madhur Maini và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Quỳnh Lâm.

Bên cạnh đó, Đại hội đã bầu bổ sung ông Lee Boon Huat làm thành viên độc lập của hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014. Bầu bổ sung ông Đỗ Tuấn Anh làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014.

Ngoài ra, Đại hội cũng bầu bổ sung ông Hoàng Huy Trung làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Theo Techcombank, việc thay đổi nhân sự nói trên nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 có hiệu lực từ ngày 1/1/2013, theo đó các ngân hàng cần bổ sung 1 thành viên độc lập trong hội đồng quản trị.
 
Hơn nữa, việc bầu bổ sung thêm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát còn nhằm thay thế cho việc từ nhiệm của ông Madhur Maini để tập trung hơn cho các hoạt động kinh doanh chính là hàng tiêu dùng nhanh và tài nguyên trong vai trò Tổng giám đốc Massan Group và việc từ nhiệm của ông Nguyễn Quỳnh Lâm để có thêm thời gian cho công việc kinh doanh riêng của cá nhân và gia đình.
 
Cũng tại đại hội, cổ đông Tehcombank cũng đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Ngân hàng và các công ty con của Techcombank.

Techcombank cho biết, ông Lee Boon Huat – thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ở cả khu vực tư nhân và nhà nước. Nhiệm vụ của ông Lee Boon Huat, được Techcombank cho sẽ là nhân tố quan trọng giúp Hội đồng Quản trị có các điều chỉnh đúng đắn và kịp thời để định hướng hoạt động tài chính ngân hàng.

Còn ông Đỗ Tuấn Anh cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam và nắm giữ một số vị trí quản lý cấp cao bên trong và ngoài Techcombank như Trưởng phòng thanh tra ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), Trưởng Ban Kiểm soát và Giám đốc khối Chiến lược và Phát triển Ngân hàng.

Ông Đỗ Tuấn Anh được Techcombank kỳ vọng sẽ giúp củng cố và nâng cao vai trò giám sát và kiểm soát.

(Nguồn: Techcombank)