17:38 22/07/2008

Techcombank được phát hành cổ phiếu

N.Anh

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước không phản đối việc phát hành cổ phiếu của Techcombank

Ngày 18/7/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ra công văn số 1469/UBCK-QLPH không phản đối việc phát hành cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Tuy nhiên, để thực hiện đợt phát hành cổ phiếu này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Teckcombank phải thực hiện việc phát hành theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông;

Đồng thời, thực hiện công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu là 10 ngày trước khi thực hiện việc phát hành;

Và trong vòng 10 ngày sau khi hoàn thành đợt phát hành, ngân hàng cần báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả đợt phát hành.