14:15 05/09/2009

Techcombank phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn

M.Đức

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương (Techcombank) thông báo phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ đợt 2/2009

Ngày 5/9, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương (Techcombank) thông báo phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ đợt 2/2009.

Kế hoạch phát hành này được thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.

Cụ thể, số lượng cổ phần phát hành để tăng vốn điều lệ đợt 2/2009 là 106.340.200 cổ phần (tương đương với hơn 1.063 tỷ đồng) từ nguồn thặng dư vốn cổ phần (trích lập tháng 9/2008), phân chia cho cổ đông hiện hữu theo nguyên tắc: cổ đông được phân chia cổ phần theo tỷ lệ sở hữu cổ phần 24,5192% tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, tương đương cứ 1.000.000 cổ phần sẽ được hưởng 245.192 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Trường hợp số cổ phần được phân chia cho từng cổ đông có phần lẻ thập phân, số cổ phần lẻ thập phân này được đưa vào chương trình tặng thưởng, đãi ngộ bằng cổ phần/cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Techcombank.

Thời hạn chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu thưởng là 12h00 ngày 12/9/2009; ngày dự kiến phát hành là 14/9/2009.