12:56 14/12/2008

Techcombank trả cổ tức 10% bằng tiền mặt

Thu Thủy

Techcombank vừa thông báo, ngày 24/12/2008 là thời hạn cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày 26/12/2008, Techcombank sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - Ảnh: Việt Tuấn.
Ngày 26/12/2008, Techcombank sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - Ảnh: Việt Tuấn.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa thông báo, ngày 24/12/2008 là thời hạn cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền.

Cụ thể, ngày 26/12/2008, Techcombank sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá – 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Thủ tục chi trả tiền tạm ứng cổ tức: Đối với cổ đông pháp nhân và cổ đông thể nhân đã đăng ký tài khoản nhận cổ tức, Techcombank sẽ chuyển trả tiền tạm ứng cổ tức vào tài khoản theo đăng ký của cổ đông.

Đối với cổ đông chưa đăng ký tài khoản nhận cổ tức, cổ đông gửi giấy đề nghị chi trả cổ tức tạm ứng về Văn phòng Hội đồng Quản trị Techcombank để làm thủ tục chuyển trả tiền tạm ứng cổ tức.

Trước đó, Techcombank đã thông báo về việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ đợt 3/2008 từ 3.165.235.710.000 đồng lên 3.642.014.710.000 đồng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với số tiền là 476,779 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 22/12/2008, Techcombank sẽ chốt danh sách cổ đông để thưởng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 15,06%/mệnh giá - 10.000 cổ phiếu được nhận 1.506 cổ phiếu mới.