17:00 30/09/2010

TH1: Chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu và trả cổ tức

Mai Anh

481.823 trái phiếu của TH1 sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu với tỷ lệ là 1,3:10 vào ngày 14/10/2010

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 (mã TH1-HNX) thông báo ngày 14/10/2010, 481.823 trái phiếu của TH1 sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu với tỷ lệ là 1,3:10 (1,3 trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng).

Đây là trái phiếu chuyển đổi năm 2009 của TH1 với mã trái phiếu: TH1_CB09, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất là 10%/năm, cố định. Cổ phiếu từ chuyển đổi sẽ được niêm yết sau khi có chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Đồng thời, TH1 sẽ chi trả trái tức với lãi suất là 10%/năm, tính trên mệnh giá 100.000 đồng. Ngày chốt danh sách trái tức là ngày 30/9/2010.

Trước đó, TH1 thông báo ngày 29/10, Công ty sẽ chi trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).