15:48 28/02/2011

TH1: Dự kiến lãi 52 tỷ đồng trong năm 2011

Hà Anh

Hội đồng Quản trị TH1 thông qua kết quả kinh doanh năm 2010 đã kiểm toán, kế hoạch kinh doanh năm 2011 và một số nội dung khác

TH1 lãi 56,32 tỷ đồng, EPS đạt 6.161 đồng trong năm 2010.
TH1 lãi 56,32 tỷ đồng, EPS đạt 6.161 đồng trong năm 2010.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (mã TH1-HNX) thông qua kết quả kinh doanh năm 2010 đã kiểm toán, kế hoạch kinh doanh năm 2011 và một số nội dung khác.

Theo đó, Hội đồng Quản trị công ty nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010 do AASC kiểm toán với tổng doanh thu đạt 1.252,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 67,73 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 56,32 tỷ đồng; lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 6.161 đồng.

Công ty cũng thông qua phương án trả cổ tức năm 2010 bằng tiền tỷ lệ 20% trong đó 10% đã được thanh toán theo danh sách chốt ngày 30/9/2010; 10% còn lại sẽ được trả sau Đại hội cổ đông.

Năm 2011, Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mục tiêu tài chính cơ bản năm 2011 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua với tổng doanh thu đạt 1.291,11 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 69 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 52 tỷ đồng; cổ tức từ 15% - 20%.

Hội đồng Quản trị công ty thống nhất chốt danh sách cổ đông ngày 1/3/2011 để tổ chức Đại hội cổ đông ngày 30/3/2011 tại Nhà hát lớn - Tràng Tiền, Hà Nội.

Ngoài ra, công ty dự kiến mua lại 1 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn để mua lấy từ thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận để lại và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian và giá mua sẽ được Tổng giám đốc quyết định.