08:42 20/02/2009

Thẩm định dự án đầu tư dầu khí ra nước ngoài có thể chỉ mất 3 ngày

Bảo Anh

Thời gian thẩm định hồ sơ dự án đầu tư dầu khí ra nước ngoài có thể chỉ mất 3 ngày, thay vì một tháng như trước đây

Khi có thay đổi liên quan đến nhà đầu tư hay người điều hành thì nhà đầu tư phải làm thủ tục thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
Khi có thay đổi liên quan đến nhà đầu tư hay người điều hành thì nhà đầu tư phải làm thủ tục thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
Thời gian thẩm tra hồ sơ dự án đầu tư dầu khí ra nước ngoài có thể chỉ mất 3 ngày, thay vì một tháng như trước đây.

Đó là một trong những nội dung quan trọng của Nghị định17/2009/NĐ-CP, sửa đổi một số điều về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí, vừa được Chính phủ ban hành.

Theo nghị định này, Thủ tướng Chính phủ được quyền chấp thuận đầu tư đối với các dự án dầu khí được hình thành thông qua ký kết hợp đồng dầu khí có sử dụng vốn nhà nước từ 3.000 tỷ đồng trở lên hoặc vốn của các thành phần kinh tế từ 5.000 tỷ đồng trở lên, thay cho quy định cũ tương ứng là 1.000 tỷ đồng và 3.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng có thẩm quyền chấp thuận đầu tư đối với dự án dầu khí được hình thành thông qua chuyển nhượng quyền lợi tham gia vào hợp đồng dầu khí, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ công ty có sử dụng vốn nhà nước từ 5.000 tỷ đồng trở lên hoặc vốn của các thành phần kinh tế từ 8.000 tỷ đồng trở lên.

Đối với người điều hành dự án, nghị định nêu rõ: người điều hành dự án dầu khí phải là doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập để triển khai dự án dầu khí ở nước ngoài. Trường hợp nhà đầu tư uỷ quyền cho người điều hành triển khai dự án dầu khí thì người điều hành được ghi tên trong giấy chứng nhận đầu tư và được phép sử dụng giấy chứng nhận đầu tư để phục vụ các hoạt động liên quan đến triển khai dự án.

Khi có thay đổi liên quan đến nhà đầu tư hay người điều hành thì nhà đầu tư phải làm thủ tục thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Về thời gian thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, nghị định nêu rõ: đối với dự án dầu khí không thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ hoặc dự án dầu khí sau khi điều chỉnh tổng mức đầu tư có sử dụng vốn nhà nước từ 3.000 tỷ đồng trở lên hoặc vốn của các thành phần kinh tế từ 5.000 tỷ đồng trở lên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tiến hành thẩm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thủ tục này theo quy định cũ là 30 ngày.

Đặc biệt, đối với dự án dầu khí được hình thành thông qua chuyển nhượng quyền lợi tham gia vào hợp đồng dầu khí, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ công ty và các dự án dầu khí khác mà nhà đầu tư giải trình rõ lý do cấp bách xin rút ngắn thời hạn thẩm tra thì thời hạn 25 ngày sẽ được giảm xuống còn 3 ngày.

Nghị định có hiệu lực bắt đầu từ ngày 6/4/2009.