09:11 09/04/2008

Than Núi Béo giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2007

M.Kiều

HASTC đã nhận được công văn của Công ty Cổ phần Than Núi Béo giải trình mức chênh lệch lợi nhuận năm 2007 trước và sau kiểm toán

Ngày 7/4/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) đã nhận được công văn của Công ty Cổ phần Than Núi Béo (mã NBC-HASTC) về việc giải trình mức chênh lệch lợi nhuận năm 2007 trước và sau kiểm toán.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2007 của NBC, lợi nhuận sau thuế năm 2007 là 52.435.642.402 đồng và theo báo cáo tài chính năm 2007 do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) kiểm toán, lợi nhuận sau thuế là 56.781.858.083 đồng.

Khoản chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa báo cáo kiểm toán và báo cáo tài chính quý 4 là 4.346.215.681 đồng, được giải thích là do công ty điều chỉnh giá trị bóc đất tồn kho không bao gồm chi phí khấu hao, chi phí tiền lương và các khoản theo lương.

Cụ thể: giá thành bóc đất: 38.178,45 đồng/m3; chi phí đất dở dang: 30.530,78 đồng/m3; chênh lệch: (7.647) đồng/m3. Sau khi công ty hạch toán điều chỉnh khoản trên thì lợi nhuận sau thuế đã tăng lên 4.346.215.681 đồng.