06:00 02/05/2013

Tháng 5, nhiều cổ phiếu bắt buộc phải rời sàn

Hà Anh

HNX đã có thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của TLC, S27, SDJ, VCH....do làm ăn thua lỗ

Diễn biến giá cổ phiếu TLC trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu TLC trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với nhiều cổ phiếu do hoạt động kinh doanh của các công ty có kết quả âm.

Theo đó, 11.080.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (mã TLC-HNX) sẽ bị hủy niêm yết, kể từ ngày 17/5/2013. Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 16/5/2013 do công ty có kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục và tổng số lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2012 là -123.267.914.388 đồng, vượt quá số vốn điều lệ thực góp là 111.000.000.000 đồng.

* 1.562.833 cổ phiếu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà 27 (mã S27-HNX) bị hủy niêm yết, kể từ ngày 17/5/2013. Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 16/5/2013 do công ty có lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2012 là lỗ 21,65 tỷ đồng vượt quá số vốn điều lệ thực góp là 15,728 tỷ đồng.

* 4.343.700 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà 25 (mã SDJ-HNX) bị hủy niêm yết, kể từ ngày 21/5/2013. Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 20/5/2013 do công ty có lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2012 là lỗ 57,9 tỷ vượt quá số vốn điều lệ thực góp là 43,437 tỷ đồng.

* 3.970.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Vinaconex (mã VCH-HNX) bị hủy niêm yết kể từ ngày 21/5/2013. Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 20/5/2013 do lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2012 tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 là lỗ 71,718 tỷ đồng vượt quá vốn điều lệ thực góp là 40 tỷ đồng và kiểm toán viên từ chối đưa ra ý kiến đổi với Báo cáo tài chính năm 2012.

* 4.309.550 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (mã SHC-HNX) bị hủy niêm yết, kể từ ngày 21/5/2013. Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 20/5/2013 do công ty có lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2012 là lỗ 59,699 tỷ đồng vượt quá số vốn điều lệ thực góp là 43,095 tỷ đồng.

* 1.980.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà (mã SCC-HNX) bị hủy niêm yết từ ngày 23/5/2013. Ngày hủy niêm yết là ngày 23/5/2013. Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 22/5/2013 do công ty đã 3 năm liên tiếp có kết quả kinh doanh lỗ. Cụ thể, năm 2010 SCC lỗ 898 triệu đồng; năm 2011 lỗ 3,490 tỷ đồng và năm 2012 lỗ 3,3 tỷ đồng.