08:23 30/08/2017

Thành lập đoàn giám sát về vốn vay nước ngoài

Nguyễn Lê

Kết quả giám sát sẽ được báo cáo uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8/2018 và gửi đến các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài sẽ phải báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn này&nbsp;</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài sẽ phải báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn này&nbsp;</span>
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011 - 2016".

Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội  được giao làm Trưởng đoàn giám sát.

Mục đích của cuộc giám sát là đánh giá việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016.

Đoàn giám sát cũng sẽ đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn này.

Sau giám sát sẽ kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài trong thời gian tới và những chính sách, pháp luật có liên quan.

Về đối tượng giám sát, nghị quyết nêu rõ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016.

Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn giám sát.

Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn này.

Ở địa phương, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo về nội dung chuyên đề giám sát thuộc phạm vi trách nhiệm liên quan.

Nghị quyết cũng cho biết ba nội dung giám sát. Một là việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài. Hai, thực trạng quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài. Ba, việc thực hiện các kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán liên quan đến quản lý, sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài.

Kết quả giám sát sẽ được báo cáo uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8/2018 và gửi đến các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu (cuối năm 2018).