08:28 30/09/2011

Thành Thành Công đăng ký bán hết hơn 22% vốn BHS

Hà Vy

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 3/10 đến ngày 3/12/2011

Diễn biến giá cổ phiếu BHS trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu BHS trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HSX) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ.

Theo đó, Thành Thành Công đăng ký bán hết 4.115.183 cổ phiếu, chiếm 22,21% số cổ phiếu BHS đang lưu hành, nhằm tái cấu trúc danh mục đầu tư.

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 3/10 đến ngày 3/12/2011.

Bà Huỳnh Bích Ngọc là thành viên Hội đồng Quản trị của BHS và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Thành Thành Công; bà Đặng Huỳnh Ức My là thành viên Hội đồng Quản trị của BHS và là thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc tại Thành Thành Công; bà Nguyễn Kim Vân là thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc tại Thành Công. Số lượng tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ 422.820 cổ phiếu, chiếm 2,28% số cổ phiếu đang lưu hành.

Được biết, ngoài Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, công ty này đang sở hữu 51% tại đường Ninh Hòa và gần 26% tại Bourbon Tây Ninh.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2011 hợp nhất đã soát xét, doanh thu thuần của BHS đạt 1.108 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 125,7 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 47,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 42,5 tỷ đồng, EPS đạt 2.295 đồng.

Năm 2011, BHS đặt mục tiêu với doanh thu thuần đạt 2.171,4 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 147 tỷ đồng; cổ tức 35%.