10:46 23/01/2008

Thành viên Hội đồng Quản trị FPT sẽ không bán quá 15% cổ phiếu trong 2008

Thanh Hà

Trong năm 2007 các thành viên Hội đồng Quản trị FPT đã thực hiện đúng cam kết không bán một cổ phiếu nào ra thị trường

Ban Quan hệ cổ đông Tập đoàn FPT vừa đưa ra giải thích vè việc 6 thành viên Hội đồng Quản trị của FPT công bố việc biếu tặng cổ phiếu FPT cho người thân và giao dịch thỏa thuận.

Các giao dịch này không được thực hiện trực tiếp ra ngoài thị trường.

FPT cũng đồng thời thông báo cam kết về việc mỗi thành viên Hội đồng Quản trị tập đoàn này sẽ không bán ra/biếu tặng không quá 15% số cổ phiếu đang sở hữu trong năm 2008, ngoại trừ ông Lê Quang Tiến vì lý do gia đình.

Cam kết này đã được đưa ra tại phiên họp ngày 27/12/2007. Trường hợp tặng con gái của ông Lê Quang Tiến đã được hoạch định từ năm 2007, trong lộ trình biếu tặng cho vợ và con.

Với năm thành viên khác, tổng số cổ phiếu giao dịch nội bộ của họ chỉ chiếm 10,4% trên tổng số cổ phiếu mà họ đang sở hữu, và bằng 3,8% trên tổng số cổ phần của các thành viên Hội đồng Quản trị đang nắm giữ.

Trong năm 2007 các thành viên Hội đồng Quản trị FPT đã thực hiện đúng cam kết không bán một cổ phiếu nào ra thị trường.

Hội đồng Quản trị FPT đã cam kết mỗi thành viên trong 2008 chỉ bán ra/biếu tặng không quá 15% số cổ phiếu đang sở hữu, ngoại trừ ông Lê Quang Tiến vì lý do gia đình.

Năm 2007, Tập đoàn FPT đã có kết quả kinh doanh tốt, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ tăng trưởng hơn 60% so với 2006.